Biography

INLET INDUSTRY és l’alter ego de música electrònica del compositor experimental i multiinstrumentista Joan Arnau Pàmies. Com a Inlet Industry, Pàmies crea música que barreja elements d’ambient, glitch, synth-pop i techno. També realitza sessions de DJ dinàmiques per a la pista de ball que inclouen música pròpia i temes d’artistes techno contemporanis significatius.

El primer LP d’Inlet Industry, Dialectics of Collapse, és un àlbum conceptual que evoca la decadència d’una civilització. A través d’una narrativa musical, explora temes habituals de ciència ficció com els universos paral·lels, l’existència interdimensional i els viatges interestel·lars. Els mons sonors imaginatius de Pàmies fan d’aquesta obra una aventura emocional plena de melodies exuberants, sintetitzadors càlids i estructures originals.

Nascut a Catalunya, Pàmies va viure onze anys a Boston i Chicago, on va estudiar música i es va doctorar en composició i tecnologia musical a la Northwestern University. La seva carrera de compositor l’ha portat a col·laborar amb destacats especialistes de la nova música, com Fonema Consort, Ensemble Dal Niente, JACK Quartet, Jessica Aszodi, Kathryn Schulmeister i Laura Cocks. Les seves peces s’han interpretat a MATA (Nova York), Ear Taxi (Chicago), Huddersfield Contemporary Music Festival (Regne Unit), Darmstädter Ferienkurse (Alemanya), Series 20/21 (Madrid) i Mixtur (Barcelona).

Joan Arnau Pàmies és el fundador del segell discogràfic Protomaterial Records.

INLET INDUSTRY is the electronic music alter ego of experimental composer and multi-instrumentalist Joan Arnau Pàmies. As Inlet Industry, he creates music that mixes elements of ambient, glitch, synth-pop, and techno. He also performs dynamic DJ sets for the dance floor which feature music of his own as well as tracks by significant contemporary techno artists.  

Inlet Industry’s debut LP Dialectics of Collapse is a concept album which evokes the decay of a civilization. Through musical narrative, it explores common science fiction themes, including parallel universes, interdimensional existence, and interstellar travel. Pàmies’ imaginative sound worlds make this work an emotional adventure full of lush melodies, warm synthesizers, and original structures.     

Born in Catalonia, Pàmies lived in Boston and Chicago for eleven years, where he pursued studies in music and completed a doctorate in composition and music technology at Northwestern University. His career as a composer has brought him to collaborate with prominent new music specialists, including Fonema Consort, Ensemble Dal Niente, JACK Quartet, Jessica Aszodi, Kathryn Schulmeister, and Laura Cocks. His pieces have been performed at MATA (New York), Ear Taxi (Chicago), Huddersfield Contemporary Music Festival (United Kingdom), Darmstädter Ferienkurse (Germany), Series 20/21 (Madrid), and Mixtur (Barcelona).

Joan Arnau Pàmies is the founder of the record label Protomaterial Records.

INLET INDUSTRY es el alter ego de música electrónica del compositor experimental y multiinstrumentista Joan Arnau Pàmies. Como Inlet Industry, Pàmies crea música que mezcla elementos de ambient, glitch, synth-pop y techno. También realiza sesiones de DJ dinámicas para la pista de baile que incluyen música propia, así como pistas de importantes artistas techno contemporáneos.

El LP debut de Inlet Industry, Dialectics of Collapse, es un álbum conceptual que evoca la decadencia de una civilización. A través de una narrativa musical, explora temas comunes de ciencia ficción como los universos paralelos, la existencia interdimensional y los viajes interestelares. Los imaginativos mundos sonoros de Pàmies hacen de este trabajo una aventura emocional llena de melodías exuberantes, cálidos sintetizadores y estructuras originales.

Nacido en Cataluña, Pàmies vivió en Boston y Chicago durante once años, donde realizó estudios de música y completó un doctorado en composición y tecnología musical en la Northwestern University. Su carrera como compositor le ha llevado a colaborar con destacados especialistas en música nueva, como Fonema Consort, Ensemble Dal Niente, JACK Quartet, Jessica Aszodi, Kathryn Schulmeister y Laura Cocks. Sus piezas se han presentado en MATA (Nueva York), Ear Taxi (Chicago), Huddersfield Contemporary Music Festival (Reino Unido), Darmstädter Ferienkurse (Alemania), Series 20/21 (Madrid) y Mixtur (Barcelona).

Joan Arnau Pàmies es el fundador del sello discográfico Protomaterial Records.